Ajuntament del PSC de Cornellà, com heu permès que un defensor de Bin Laden prediqui a la vostra ciutat?

Aten­ció! El conegut Imam salafista Saleh El Mghamsi ha estat a Catalunya. Ha vingut aquest cap de set­mana i ha inau­gu­rat a Cor­nellà una mesquita que, segons algunes infor­ma­cions que avui pub­li­carem a nous​cata​lans​.cat, podria haver costat fins a 11 mil­ions d’euros.
 
Però qui és El Mghamsi? El Mghamsi és un pred­i­cador que l’any 2012 a Qatar TV va afir­mar, estigueu atents: “Té més sante­dat i més honor Osama Bin Laden que qual­sevol infi­del: els jueus, cris­tians, apos­tetes, ateus i zoroes­tri­ans". Repeteixo, “té més sante­dat i més honor Osama Bin Laden que qual­sevol infidel".
 
Però que hi feia El Ghamsi a Cor­nellà? Doncs va ser con­vi­dat per la junta d’una nova Mesquita finançada amb din­ers d’Arabia Sau­dita, que el van pre­sen­tar com a “piatós i savi".
 
I per què s’inaugura una Mesquita com aque­sta a Cor­nellà? Cal­drà preguntar-​li al Par­tit Social­ista que és qui gov­erna la ciu­tat. Conc­re­ta­ment al regi­dor de l’equip de Gov­ern que va anar a la pre-​inauguració ara fa unes set­manes. També caldria pre­gun­tar al Min­istre de l’Interior en fun­cions, el senyor Jorge Fer­nán­dez Díaz, per que ho ha per­mès. Igual com cal­drà pre­gun­tar què feia a la inau­gu­ració el pres­i­dent i el por­taveu del Con­sell Islàmic de Catalunya, que durant el Gov­ern tri­par­tit i amb la presidèn­cia de José Mon­tilla, era la insti­tu­ció musul­mana de refer­èn­cia del Govern.
 
Arri­b­ats a aquest punt, les forces de segure­tat i l’administració poden tan­car aquest niu de rad­i­cal­isme islàmic al cor del Baix Llo­bre­gat? Ens podem ajun­tar tots els par­tits polítics a fer front a l’islamisme rad­i­cal? Esperem que sí! Volem Saleh El Mghamsi i tots els rad­i­cals fora de Catalunya.
 
www​.ericber​tran​.cat