El TripAdvisor del català: una aplicació puntua l'ús de la llengua catalana dels establiments... Plataforma per la Llengua crea CatalApp, una apli que permet valorar com utilitzen el català 1.500.000 comerços