Iben Thranholm adverteix dels perills que la feminització del mascle europeu comportarà per la civilització occidental.